Patron honorowy: Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe
Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce (Polski Oddział International Fiscal Association) jest organizacją pozarządową, która zajmuje się analizą i rozwojem międzynarodowego i porównawczego prawa podatkowego. Statutowym celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa i oświatowa w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, popularyzacji wiedzy i świadomości podatkowej, upowszechnianiu standardów poprawnej legislacji oraz korzystaniu ze sprawdzonych za granicą doświadczeń i modeli regulacyjnych. IFA istnieje od 1938 r. i liczy ponad 12.500 członków z ponad 116 państw, skupionych w ponad 70 oddziałach lokalnych.
Patron honorowy:Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych objęła patronatem honorowym Ogólnopolską Konferencję Podatkową „Prawa czy podatki?” organizowaną przez ELSA Poland. W trosce o rozwój naukowy młodych ludzi oraz o szerzenie wśród nich wiedzy z zakresu praw podatnika, ochrony obywatela w skomplikowanym systemie podatkowym, a także możliwych konsekwencji wynikających ze zmian systemowych, samorząd doradców podatkowych regularnie wspiera działania Europejskiego Stowarzyszenie Studentów Prawa mające na celu podnoszenie kwalifikacji przyszłych prawników i doradców podatkowych. KIDP jest samorządem zawodowym polskich doradców podatkowych. Izba została powołana 1 stycznia 1997 r. na mocy ustawy o doradztwie podatkowym. Należy do niej blisko 9000 doradców podatkowych z całej Polski. Członkami Izby są doradcy podatkowi, którzy zdali państwowy egzamin pisemny oraz ustny, odbyli praktyki zawodowe, a także złożyli wniosek o wpis na listę. Warunkiem koniecznym do wpisu na listę doradców podatkowych jest posiadanie wyższego wykształcenia oraz pełnej zdolności do czynności prawnych. W zakresie usług i uprawnień doradcy podatkowego znajdują się m.in.:  Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych   Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie  Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi  Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – takich jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)  Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego  Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie  oraz inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym. W styczniu 2020 roku po raz pierwszy ruszy kurs na doradcę podatkowego organizowany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz śledzenia naszych profili społecznościowych. https://krdp.pl/
Patron honorowy: Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Strategiczne obszary działalności Izby to: rzecznictwo interesów polskich przedsiębiorców, współpraca międzynarodowa, wspieranie polskiego eksportu oraz realizacja projektów unijnych.
Patron honorowy: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) jest, posiadającą osobowość prawną, największą i najstarszą polską organizacją, skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Stowarzyszenie kontynuuje tradycje społeczno-zawodowych organizacji księgowych, działających na terenie ziem polskich od 1907 roku. Od 1989 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) z siedzibą w Nowym Jorku. Organizacja dokłada starań, by jego członkowie odznaczali się wysokimi kompetencjami zawodowymi oraz postępowali zgodnie z zasadami etyki. W 2007 roku Stowarzyszenie uchwaliło Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, którego sygnatariuszami są wszyscy członkowie SKwP, jak również ponad 2 tys. przedsiębiorstw i innych organizacji oraz osoby indywidualne. W 2009 roku Stowarzyszenie wprowadziło czterostopniową certyfikację zawodu księgowego oraz tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego, w 2013 roku tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych, w 2015 roku zawodowy tytuł certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Do Stowarzyszenia należy ponad 23 tys. członków zwyczajnych i 2,3 tys. członków wspierających.